Zoeken

Over het fonds

Premie 2023
De werkgever is in 2023 tot een loonsom van € 3.620.000,-*** verplicht aan de Stichting een percentage van 0,20% van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming af te dragen. Boven voorgenoemde loonsom betreft het af te dragen percentage van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming aan de Stichting 0,15%. Van de 0,2% respectievelijk 0,15% kan de werkgever een vierde respectievelijk een derde, dus 0,05% van het premieplichtig loon, inhouden bij zijn medewerkers. 

*Dit betreft de in dat jaar geldende grens van de gedifferentieerde premie tussen grote en middelgrote bedrijven bij de premie Werkhervattingskas. 

Premie 2022
De werkgever is in 2022 tot een loonsom van € 3.530.000,-* verplicht aan de Stichting een percentage van 0,20% van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming af te dragen. Boven voorgenoemde loonsom betreft het af te dragen percentage van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming aan de Stichting 0,15%. Van de 0,2% respectievelijk 0,15% kan de werkgever een vierde respectievelijk een derde, dus 0,05% van het premieplichtig loon, inhouden bij zijn medewerkers.

*Dit betreft de in dat jaar geldende grens van de gedifferentieerde premie tussen grote en middelgrote bedrijven bij de premie Werkhervattingskas. Bron: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/gedifferentieerde-premies-wga-en-ziekt...

Premie 2021
De werkgever is in 2021 tot een loonsom van € 3.460.000,-* verplicht aan de Stichting een percentage van 0,20% van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming af te dragen. Boven voorgenoemde loonsom betreft het af te dragen percentage van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming aan de Stichting 0,15%. Van de 0,2% respectievelijk 0,15% kan de werkgever een vierde respectievelijk een derde, dus 0,05% van het premieplichtig loon, inhouden bij zijn medewerkers.

*Dit betreft de in dat jaar geldende grens van de gedifferentieerde premie tussen grote en middelgrote bedrijven bij de premie Werkhervattingskas. Bron: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/gedifferentieerde-premies-wga-en-ziekt....
 

Per 1 januari 2020 is er een nieuwe fonds-cao Retail Non-Food afgesloten
Dit betekent voor alle werkgevers in de sector Retail Non-Food, dat er per 1 januari 2020 door TKP weer premie wordt geïnd. Voor werknemers betekent dit dat werkgevers vanaf 1 januari 2020 premie mogen inhouden op het loon van hun werknemers.
Het premiepercentage is door de sociale partners vastgesteld op 0,2% (de verdeling is 0,15% werkgevers – 0,05% werknemers)


Besteding geïnde premies

De cao Sociaal Fonds Retail Non-Food is afgesloten tussen INretail, Tuinbranche Nederland, Federatie Goud en Zilver (FGZ), Bond van Detaillisten in de Parfumeriehandel (Bodepa), AVV, De Unie, CNV Vakmensen en RMU. Het Sociaal Fonds Retail Non-Food financiert en subsidieert activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van ondernemingen en het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in de Retail Non-Food branche.

Hierdoor kunnen activiteiten ontwikkeld worden voor de bedrijven en de medewerkers in de sector. Voorbeelden hiervan zijn:

  • Het zorgen voor een goede opleidingsstructuur in de sector, waardoor voldoende en kwalitatief goed personeel in winkels ingezet kan worden.
  • Het bijdragen aan het ontwikkelen van de E-academy die gratis e-learnings aanbiedt om digitaal te blijven groeien. 
  • Het opzetten van loopbaanbureaus die helpen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te stimuleren. Nu mensen langer blijven werken moeten ze ook langer over de juiste (en veranderende) competenties en vaardigheden beschikken.
  • Het up-to-date houden van het digitaal platform Werk in de winkel voor medewerkers over arbeidsvoorwaarden, informatie over opleidingen, pensioen en veilig en gezond werken.
  • De digitale tool Functiewijzer om de functies van medewerkers in te delen in de juiste functiegroep en loonschaal.
  • Het ontwikkelen en aanbieden van Arbo gerelateerde zaken, waaronder de Arbocatalogi.
  • Het voorlichten en informeren van werkgevers en medewerkers over de cao Retail Non-Food.
  • Het uitwerken van protocollaire afspraken in de arbeidsvoorwaarden-cao.
  • Het organiseren van sessies om HR-medewerkers relevante kennis te geven en te informeren over actuele ontwikkelingen, zodat zij ervoor kunnen zorgen dat de medewerkers optimaal worden benut in hun bedrijf.

Om dit te kunnen financieren wordt er premie geïnd bij werkgevers, die een gedeelte van de premie op het loon van hun werknemers kunnen inhouden.

Doelstelling van het fonds
Het doel van de Stichting is het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van ondernemingen in de branches genoemd in artikel 1 van de fonds-cao, alsmede het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in genoemde branches. Deze activiteiten binnen het doel van de Stichting bestaan uit het bevorderen en financieren van:

a. het geven van voorlichting en informatie over voorschriften die uit de cao Retail Non-Food voortvloeien en/of andere voorschriften ten behoeve van de medewerkers en werkgevers in de branches vallend onder deze cao die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen, en het doen uitvoeren van de werkzaamheden van de Sociale Commissie als genoemd in de cao Retail Non-Food;

b. het op verzoek van één of meer partijen bij de cao dan wel op verzoek van een individuele werkgever en/of individuele werknemer ter bevordering van een juiste en eenvormige toepassing en naleving van de cao’s, uitleg geven over de bepalingen van de cao’s.

c. het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het georganiseerde overleg tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en medewerkers in de sector Retail Non-Food, uitgezonderd de kosten die betrekking hebben op het eigenlijke overleg omtrent de collectieve arbeidsovereenkomst;

d. het verrichten van opleiding, vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van alle medewerkers in de sector Retail Non-Food om een goede aansluiting op de arbeidsmarkt binnen de sector te realiseren;

e. het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in de sector Retail Non-Food;

f. het verstrekken van financiële bijdragen in verband met publicitaire doeleinden voor de sector Retail Non-Food, in relatie tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, om het positieve imago van de sector te handhaven of te verbeteren;

g. het doen van onderzoek (inclusief publicatie hiervan) en het ontwikkelen en/of implementeren van beleid dat erop gericht is om alle medewerkers in de sector Retail Non-Food duurzaam inzetbaar te houden, door het bevorderen van hun gezondheid en employability;

h. het doen van onderzoek (inclusief publicatie hiervan) van arbeidsmarkt- en arbeidsvoorwaardenontwikkeling, met inbegrip van toetsing en afstemming hierover bij werkgevers en medewerkers, ten behoeve van alle werkgevers en medewerkers in de sector Retail Non-Food;

i. het informeren van alle werkgevers en/of medewerkers in de sector Retail Non-Food over bovengenoemde activiteiten; j. het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve beheer van de stichting.

IBAN
NL55INGB0700258132

KVK-nummer
63702290