Zoeken

Over het fonds

Per 1 januari 2020 is er een nieuwe fonds-cao Retail Non-Food afgesloten
Dit betekent voor alle werkgevers in de sector Retail Non-Food, dat er per 1 januari 2020 door TKP weer premie wordt geïnd. Voor werknemers betekent dit dat werkgevers vanaf 1 januari 2020 premie mogen inhouden op het loon van hun werknemers.
Het premiepercentage is door de sociale partners vastgesteld op 0,2% (de verdeling is 0,15% werkgevers – 0,05% werknemers)Premie 2020
De werkgever is in 2020 tot een loonsom van € 3.370.000,-* verplicht aan de Stichting een percentage van 0,20% van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming af te dragen. Boven voorgenoemde loonsom betreft het af te dragen percentage van het premieplichtig loon van alle medewerkers in de onderneming aan de Stichting 0,15%. Van de 0,2% respectievelijk 0,15% kan de werkgever een vierde respectievelijk een derde, dus 0,05% van het premieplichtig loon, inhouden bij zijn medewerkers.

*Dit betreft de in dat jaar geldende grens van de gedifferentieerde premie tussen grote en middelgrote bedrijven bij de premie Werkhervattingskas. Bron: https://www.uwv.nl/overuwv/Images/gedifferentieerde-premie-wga-en-ziektewet-2020.pdf.


Doelstelling van het fonds
Het doel van de Stichting is het financieren en subsidiëren van activiteiten die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van ondernemingen in de branches genoemd in artikel 1 van de fonds-cao, alsmede het bevorderen van goede arbeidsverhoudingen in genoemde branches. Deze activiteiten binnen het doel van de Stichting bestaan uit het bevorderen en financieren van:

a. het geven van voorlichting en informatie over voorschriften die uit de cao Retail Non-Food voortvloeien en/of andere voorschriften ten behoeve van de medewerkers en werkgevers in de branches vallend onder deze cao die op het terrein van de arbeidsvoorwaarden liggen, en het doen uitvoeren van de werkzaamheden van de Sociale Commissie als genoemd in de cao Retail Non-Food;

b. het op verzoek van één of meer partijen bij de cao dan wel op verzoek van een individuele werkgever en/of individuele werknemer ter bevordering van een juiste en eenvormige toepassing en naleving van de cao’s, uitleg geven over de bepalingen van de cao’s.

c. het coördineren, voorbereiden en ondersteunen van het georganiseerde overleg tussen sociale partners ten behoeve van alle werkgevers en medewerkers in de sector Retail Non-Food, uitgezonderd de kosten die betrekking hebben op het eigenlijke overleg omtrent de collectieve arbeidsovereenkomst;

d. het verrichten van opleiding, vormings- en ontwikkelingswerk ten behoeve van alle medewerkers in de sector Retail Non-Food om een goede aansluiting op de arbeidsmarkt binnen de sector te realiseren;

e. het verrichten en publiceren van onderzoek naar het tot stand brengen en uitvoeren van maatregelen ter verbetering van de arbeidsomstandigheden van de medewerkers in de sector Retail Non-Food;

f. het verstrekken van financiële bijdragen in verband met publicitaire doeleinden voor de sector Retail Non-Food, in relatie tot de arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden, om het positieve imago van de sector te handhaven of te verbeteren;

g. het doen van onderzoek (inclusief publicatie hiervan) en het ontwikkelen en/of implementeren van beleid dat erop gericht is om alle medewerkers in de sector Retail Non-Food duurzaam inzetbaar te houden, door het bevorderen van hun gezondheid en employability;

h. het doen van onderzoek (inclusief publicatie hiervan) van arbeidsmarkt- en arbeidsvoorwaardenontwikkeling, met inbegrip van toetsing en afstemming hierover bij werkgevers en medewerkers, ten behoeve van alle werkgevers en medewerkers in de sector Retail Non-Food;

i. het informeren van alle werkgevers en/of medewerkers in de sector Retail Non-Food over bovengenoemde activiteiten; j. het uitvoeren van werkzaamheden verbonden aan het bestuurlijke, financiële en administratieve beheer van de stichting.

IBAN
NL55INGB0700258132

KVK-nummer
63702290